1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem szkoleń jest BTC KORPORACJA z siedzibą w Legionowie (05-120) przy ul. Lwowskiej 5, NIP 5361491281. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie dostępnej pod adresem https://techdays.pl/.
  2. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
  3. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Zgłaszającego jest Organizator. Przesyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie zawartych w zgłoszeniu danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z dn. 26.06.2014 r. Dz.U. Z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) oraz Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dn. 15.10.2013 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) dla celów związanych z realizacją usługi.
  4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które zostaną opublikowane pod adresem https://techdays.pl/.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zgłaszającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem https://techdays.pl/.
  2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym Regulaminie.
  3. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone jest informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego podany w formularzu zgłoszeniowym. Przyjęcie zgłoszenia nie oznacza gwarancji przyznania miejsca na szkoleniu.
  4. O zakwalifikowaniu na szkolenie (przyznaniu miejsca uczestnictwa) decyduje kolejność zgłoszeń, chyba że opis szkolenia ma inne kryterium. Za termin zgłoszenia uznaje się termin wypełnienia formularza wskazany przez system elektroniczny.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji na wybrane szkolenie.
  6. Zakwalifikowanie na szkolenie potwierdzone jest oddzielną informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Zgłaszającego podany w zgłoszeniu.
  7. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w danym szkoleniu, tworzą listę rezerwową. W przypadku zwolnienia się miejsca uczestnictwa w szkoleniu, uczestnictwo proponowane jest niezwłocznie kolejnej osobie z listy rezerwowej.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od Organizatora. Informacja o przesunięciu bądź odwołaniu szkolenia będzie przekazywana Uczestnikom drogą elektroniczną najpóźniej 10 dni kalendarzowych przed datą szkolenia.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo wykonania oraz publikacji dokumentacji zdjęciowej i multimedialnej podczas trwania szkolenia. Poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Zgłaszający wyraża zgodę bez jakichkolwiek roszczeń na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu oraz wizerunku utrwalonego na fotografiach oraz materiałach video dla potrzeb promocyjnych oraz sprawozdawczych Organizatora (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
  10. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie szkolenia na prywatne urządzenia rejestrujące przez Uczestników.
  11. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego szkolenie oraz zasad bhp obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone jest szkolenie.
  12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone jest szkolenie, jak również jakiekolwiek straty spowodowane w sposób zamierzony względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników.
  13. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych podczas trwania szkolenia.
  14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez Uczestnika podczas trwania szkolenia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2016 roku.